Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

La Constitución Española de 1978, recoge en su art. 14 el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión ó cualquier otra condición,  en su art. 39.1, el texto Constitucional establece el deber de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y en el art. 9.2 atribuye a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan ó dificulten su plenitud, facilitando la participación de todos los ciudadanos/as en su vida política, económica, cultural y social.

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

Totes les persones tenen constitucionalment reconegut el dret a un habitatge digne i per tant, les administracions públiques tenen el deure de vetllar per la qualitat dels habitatges i per les condicions en les quals s'hi accedéix.

La Llei 24/1991, de 29 de novembre, de lahabitatge i el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat que regula els minims d'habitabilitat que han de reunir els edificis d'habitatges.

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

Atès que la llengua catalana és un element fonamental de la formació i la personalitat nacional de Catalunya, un instrument bàsic de comunicació, d'integració i de cohesió social dels ciutadans i ciutadanes, amb independència de llur origen geogràfic.

Atès que la situació sociolingüística de Catalunya és avui complexa, i és la realitat d'una llengua pròpia que no ha assolit la plena normalització i que té un nombre de parlants relativament petit i que aquesta realitat, doncs, exigeix una política lingüística que ajudi eficaçment a normalitzar la llengua pròpia de Catalunya i que, alhora, garanteixi un respecte escrupolós als drets lingüístics de tots els ciutadans.

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

La Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge i el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, va requerir el compliment de la obligatorietat dels mínims establerts tant en els habitatges denominats lliures com en els que es troven acollits a protecció oficial.

Atès que el Decret esmentat, en el seu art. 12 de Regularització diu que tots els habitatges construïts han de disposar de cèdula dŽhabitabilitat vigent i que el termini fitxat per els habitatges construïts amb anterioritat al 1 de gener de 1960, és l 1 de gener de 2007 i que l'Ajuntament com Administració ha de vetllar, per tal de potenciar el manteniment del edificis en bones condicions.

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

Atès que l'educació és un dels valors més importants de la nostra societat, que atorga a les persones, i en especial als joves, la capacitat de valer-se i de poder decidir, de prosperar en la seva vida personal, així com la possibilitat de ser persones més formades, més coneixedores del seu entorn i més capacitades.

Atès que els cicles formatius, tant de grau mitjà com superior, proporcionen als estudiants la capacitat i competència necessària per a l'exercici professional qualificat de moltes professions, proporcionant la formació adequada per a executar les tasques pròpies de cadascuna.

Atès que les característiques dels cicles formatius, com la seva durada de dos anys, menor a la de qualsevol estudi universitari, o la seva orientació pràctica i adreçada a l'exercici professional, els fan una opció cada vegada més atractiva de cara als estudiants d'educació secundària i batxillerat.

Buscar

Tweet

Populars Viladecans
RT @amelanovela: Hace hoy 40 años VOTÉ por primera vez en mi vida. Tenía 18 años desde el 30-S, y VOTÉ SÍ a la democracia parlamentaria en…
Populars Viladecans
RT @albertofdezxbcn: La Constitución tiene más futuro que pasado. Y en sus cuatro décadas de vigencia ha garantizado el periodo de libertad…
Populars Viladecans
RT @oramirezlara: Desde el @PPBarcelona_ queremos que la Constitución que nos ha permitido disfrutar del mayor periodo de la historia de Es…
Populars Viladecans
RT @PPopular: Rendimos homenaje a España🇪🇸. La historia completa el 6 de diciembre. #40AñosDeConstitución https://t.co/mjxLO9Rm0b
Follow Populars Viladecans on Twitter

Contactar con nosotros

Tweet

Populars Viladecans
RT @amelanovela: Hace hoy 40 años VOTÉ por primera vez en mi vida. Tenía 18 años desde el 30-S, y VOTÉ SÍ a la democracia parlamentaria en…
Populars Viladecans
RT @albertofdezxbcn: La Constitución tiene más futuro que pasado. Y en sus cuatro décadas de vigencia ha garantizado el periodo de libertad…
Populars Viladecans
RT @oramirezlara: Desde el @PPBarcelona_ queremos que la Constitución que nos ha permitido disfrutar del mayor periodo de la historia de Es…
Follow Populars Viladecans on Twitter

Nuestra dirección

Dirección

C/ Pi i Margall, 2

Población

08840 - Viladecans 

Provincia

Barcelona

Pais

España

Correo electrónico

viladecans@vilapp.com
©2018 Partit Popular de Viladecans. Diseñado por Godoweb.com